Zasady odbierania dziecka z naszego przedszkola

 1. Dziecko może być odebrane z przedszkola przez rodziców ( prawnych opiekunów)
  lub osobę pisemnie upoważnioną.
 2. Rodzice (prawni opiekunowie) składają pisemne oświadczenie o osobach
  upoważnionych do odbioru dziecka z przedszkola.
 3. Dziecko odebrać należy osobiście od nauczycielki w grupie. Gdy rodzic odbiera
  dziecko bezpośrednio z sali, odpowiada za jego bezpieczeństwo już w momencie
  jej opuszczenia.
 4. W przypadku odebrania dziecka z ogrodu przedszkolnego należy osobiście
  poinformować nauczyciela o zamiarze odebrania dziecka.
 5. Odebrane dziecko pozostające na terenie przedszkola nie może zagrażać swoim
  zachowaniem innym wychowankom.
 6. Podczas zabaw w holu placówki, rodzic zobowiązany jest zwrócić szczególną uwagę na
  kulturalne zachowanie swojego dziecka oraz przestrzeganie zasad wspólnej zabawy
  (regulamin widoczny obok basenu z kulkami).
 7. Odbiór dzieci z przedszkola odbywa się w godz. 14:00 -16:00.
  Jeżeli zaistnieje potrzeba wcześniejszego odbioru
  dziecka z przedszkola, należy zgłosić ten fakt wychowawcy dziecka.
 8. W szczególnych przypadkach należy osobiście poinformować nauczycielkę o odbiorze
  dziecka przez inną osobę w dniu jego przyprowadzenia do przedszkola, wręczając
  pisemne upoważnienie.
 9. Osoba upoważniona do odbioru dziecka powinna posiadać przy sobie dowód osobisty i na
  żądanie nauczyciela okazać go
 10. Osoba odbierająca dziecko nie ma prawa być pod wpływem alkoholu ani innych
  środków odurzających.